§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

Strona EMMA Cafe dostępny pod adresem internetowym: www.emmacafe.pl jest prowadzony przez EMMA MDT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000647122, o kapitale zakładowym w  wysokości 200.000 zł, posiadającą NIP: 7123322874 i REGON: 365858177.

Regulamin określa przede wszystkim rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, zasady i warunki świadczenia tych usług, zasady korzystania ze strony www.emmacafe.pl, dokonywania rejestracji na wydarzenia organizowane przez Usługodawcę, warunki zawierania i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Klientowi zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 134).

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Każdy klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych strony www zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.emmacafe.pl i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).

Korzystanie ze strony www.emmacafe.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

b) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

c) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies

W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych na stronie www.emmacafe.pl, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze strony www.emmacafe.pl w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony www.emmacafe.pl niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze strony www.emmacafe.pl w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony www.emmacafe.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze strony www.emmacafe.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Podstawowe definicje:

a) Regulamin – niniejszy regulamin strony www.emmacafe.pl

b) Usługodawca – EMMA MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000647122, o kapitale zakładowym w  wysokości 200.000 zł, posiadającą NIP: 7123322874 i REGON: 365858177.

c) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca e strony www.emmacafe.pl, także dokonująca rejestracji i zamówień za jej pośrednictwem. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

d) Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

f)  Produkt– usługa będąca przedmiotem umowy, świadczona za pośrednictwem strony www.emmacafe.pl, znajdująca się w ofercie Usługodawcy;

g) Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie www.emmacafe.pl, umożliwiający rejestrowanie się na wydarzenie.

i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem strony www.emmacafe.pl, określające: rejestrację na wybrane wydarzenie;

j) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. Kontakt z www.emmacafe.pl

 Adres Usługodawcy: EMMA MDT Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin

Adres e-mail Usługodawcy: cafe@emma-mdt.pl

Użytkownik może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresu e-mail podanego w niniejszym paragrafie.

§ 3. Rejestracja klienta na wydarzenie

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Użytkownikom rejestrację na organizowane wydarzenia.
 2. Rejestracja Klienta na wybrane wydarzenie jest dobrowolna i odpłatne. Warunkiem zarejestrowania się na wybrane wydarzenie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i  akceptacja jego postanowień, a następnie dokonanie płatności.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej z podstrony znajdujących się na stronie www.emmacafe.pl. W celu dokonania rejestracji Klienta na wybrane wydarzenie wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do rejestracji Klienta na wybrane wydarzenie, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne rejestracji Klienta.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Usługodawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Klienta na wybrane wydarzenie oraz informacja o dostępnych metodach płatności za uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.
 5. Po rejestracji Klienta na wybrane wydarzenie Użytkownik może opłacić uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.
 6. Klient (będący jednocześnie konsumentem lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, objęty ochroną przewidzianą w ustawie o prawach konsumenta, pod warunkiem, że zawarta umowa nie ma charakteru zawodowego) ma prawo w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia odstąpić od umowy o świadczenie usług w zakresie zakupionego biletu na wybrane wydarzenie, a tym samym anulować złożone zamówienie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cafe@emma-mdt.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Po otrzymaniu oświadczenia wskazanego w pkt. 6, usługodawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skuteczne odstąpienie od umowy w tym zakresie skutkuje anulowaniem subskrypcji oraz niezwłocznym obowiązkiem zwrotu przez usługodawcę zapłaconej przez Klienta kwoty. Zwrot płatności zostanie dokonany przez usługodawcę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należy decyzja o odwołaniu organizowanego wydarzenia.
 9. Usługodawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług, wskazane w pkt. 8 niniejszego paragrafu, przesyłając Użytkownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy i odwołaniu organizowanego wydarzenia.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług przez usługodawcę, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi za zgodą obu Stron będzie skutkowało zwrotem wysokości wniesionych opłat.
 11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usług za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§ 4. Wysokość opłat

 1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w wybranym wydarzeniu jest ustalana indywidualnie dla każdego wydarzenia a informacja o koszcie uczestnictwa zostaje umieszczona na podstronie dotyczącym wybranego wydarzenia na stronie www.emmacafe.pl

§ 5. Metody płatności

Dostępną metodą płatności jest: przelew elektroniczny na rachunek bankowy Usługodawcy

§ 6. Odpowiedzialność Usługodawcy i postępowanie reklamacyjne

 1. Usługodawca prowadzi nadzór techniczny nad funkcjonowaniem strony www.emmacafe.pl, utrzymując jego poprawne funkcjonowanie, przyjmując zgłoszenia od jego użytkowników, naprawiając niedoskonałości oraz podejmując działania mające na celu poprawę funkcjonowania portalu.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za zawinione działanie lub zaniechanie. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi i serwisy internetowe, których dostawcami są osoby trzecie, a także za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach informatycznych, z których użytkownik korzysta w celu korzystania z portalu.
 3. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony www mogą być reklamowane przez użytkowników poprzez zgłaszanie dysfunkcji Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej tj. wysłanie wiadomości z opisem dysfunkcji na adres: cafe@emma-mdt.pl
 4. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni zgłoszenia reklamacji, jednakże Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości niniejszego Regulaminu bądź nieuprawnionych działań użytkownika.

§ 7. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.emmacafe.pl jest EMMA MDT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin; adres e-mail: biuro@emma-mdt.pl.

Podanie danych osobowych przez Użytkowników strony www.emmacafe.pl jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach konieczne do rejestracji Uczestnika na wybrane wydarzenie. Dane osobowe Użytkowników strony www.emmacafe.pl przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją Klienta na wskazane wydarzenie oraz na potrzeby dokonania płatności za uczestnictwo we wskazanym wydarzeniu. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy (oznaczonych jako obowiązkowe) skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obowiązkowe, jest dobrowolne i nie jest konieczne do rejestracji Klienta na wybrane wydarzenie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji poprzez www.emmacafe.pl na wybrane wydarzenie stanowi zawarta umowa.

Dane osobowe Użytkowników www.emmacafe.pl będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika www.emmacafe.pl natomiast w przypadku rejestracji Klienta na wybrane wydarzenie, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji umowy oraz przez okres niezbędny do dopełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, a także do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Dane osobowe przekazywać będziemy podmiotom obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, podmiotom realizującym dostawę towaru oraz obsługujących płatności elektroniczne. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.

Każdy Użytkownik strony www.emmacafe.pl ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi strony www.emmacafe.pl przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W oparciu o dane osobowe Użytkowników strony www, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej www.emmacafe.pl w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem: www. emmacafe.pl/polityka-prywatnosci/

§ 8. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17.05.2023 r.

Umowy zawierane za pośrednictwem strony www.emmacafe.pl zawierane są w języku polskim.

Treść Regulaminu jest dostępna dla Użytkowników bezpłatnie pod następującym adresem URL www.emmacafepl/regulamin. Regulamin jest udostępniony pod wskazanym wyżej adresem w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1145), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami  także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity DZ. U. z 2019 r., poz. 134).

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.

W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.