§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony www funkcjonującej pod adresem url: www.emmacafe.pl, zwanej dalej EMMA Cafe lub strona www.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników EMMA Cafe w rozumieniu RODO jest: EMMA MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000647122, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł, posiadająca NIP: 7123322874 i REGON: 365858177.

3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z administratorem za pośrednictwem adresu email: cafe@emma-mdt.pl

§2 Dane osobowe i ich przetwarzanie

1. Użytkownik EMMA Cafe może zostać poproszony o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres, nazwę płatnika oraz NIP podczas procesu rejestracji na organizowane warsztaty/wydarzenie stacjonarne.

Podanie wskazanych wyżej danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwi rejestrację na wybrane wydarzenie, a także dokonanie opłaty uczestnictwo w wydarzeniu. Ponadto Użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania się na wybrane wydarzenie opublikowane na www.emmacafe.pl są każdorazowo oznaczone jako obowiązkowe i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne jednakże konieczne do rejestracji na wydarzenie i dokonania płatności za udział w nim.

2. W przypadku dokonania rejestracji zebrane w ten sposób dane osobowe służą do wygenerowania dowodu zakupu i zarezerwowania miejsca na wybranym wydarzeniu.

3. Ponadto, korzystanie ze strony www przez Użytkownika, związane jest z przechowywaniem przez Administratora zapytań http kierowanych do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są przez adres URL i dotyczą:

  • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie,
  • Nazwy stacji Użytkownika- identyfikacja realizowana przez protokół http, w sytuacji, gdy jest to możliwe,
  • Nazwy Użytkownika, podawanej w procesie autoryzacji,
  • Czasu Nadejścia zapytania,
  • Pierwszego wiersza zapytania http,
  • Kodu odpowiedzi http,
  • Liczby wysłanych przez serwer danych,
  • Adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika- w przypadku, gdy nastąpiło przekierowanie,
  • Informacji o przeglądarce Użytkownika.

Wskazane wyżej dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi stronę www.

4. EMMa Cafe nie pozyskuje żadnych danych użytkowników w sposób automatyczny, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pozyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do zarządzania stroną www, stwierdzenia ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach strony www oraz celach statystycznych.

§3 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

EMMA MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

a) świadczenia usług– EMMA MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe, w celu rejestracji Uczestników na organizowane wydarzenia za pośrednictwem strony www.emmcafe.pl, a także poprawy funkcjonalności strony www. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda użytkownika.

b) marketingu produktów i usług własnych-  EMMA MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia marketingu, a także pomiaru i ulepszania treści oraz usług, w tym dopasowywania treści do zainteresowań Użytkowników. Podstawę prawną takiego działania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO tj. zgoda użytkownika, a także realizacja prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest polepszanie swoich usług, zapewnienie ich jak najlepszej jakości.

c) świadczenia usługi newsletter- EMMA MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadczy usługę newsletteru podmiotom, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – zgoda użytkownika na otrzymywanie wiadomości.

d wykonania umowy świadczenia usług – EMMA MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe w celu realizacji zawartej umowy. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy.

d) wypełnienia obowiązków prawnych – EMMA MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane, jeśli jest to konieczne dla zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim dla celów podatkowych i rachunkowych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO– realizacja obowiązków prawnych podmiotu.

e) zapewnienia bezpieczeństwa usług- EMMA MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji, przeciwdziałaniu oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu. Podstawą prawną tych działań jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO- realizacja prawnie uzasadnionego interesu tj. zapewnienie prawidłowego działania portalu.

f) obsługi kontaktu z działem obsługi (również w wypadku, gdy nie są one związane z realizacją umowy) – EMMA MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe, w celu udzielania  odpowiedzi na zadane przez użytkowników pytania. Podstawę prawną takiego działania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie uzasadnionym interesem jest pomoc użytkownikom oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.    

g) dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami- w celu obrony przez ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO- realizacja prawnie uzasadnionego interesu EMMA MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jaką jest  ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń.

§4 Przekazywanie danych osobowych

Administrator może przekazywać dane użytkowników strony www podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, na podstawie umów zawartych z Administratorem, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji tych celów. EMMA MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekazuje dane wyłącznie podmiotom znajdujących się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podlegającym przepisom unijnym o ochronie danych osobowych lub takim, które wiążą odpowiednie przepisy i standardy bezpieczeństwa.

EMMA MDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie nie przekazuje danych użytkowników do krajów trzecich.

§5 Czas przechowywania

1. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Dane osobowe podawane w związku z zawarciem umowy będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji umowy i rozpatrywania reklamacji, a także do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. W sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w tych przepisach w celu realizacji wymogów prawnych w nich zawartych.

§6 Uprawnienia Użytkownika względem własnych danych osobowych

1. Każdy Użytkownik www.emmacafe.pl ma prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi www.emmacafe.pl przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. W oparciu o dane osobowe Użytkowników www.emmacafe.pl, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

4. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

Drogą elektroniczną na adres cafe@emma-mdt.pl

Na adres: EMMA MDT Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin

Osobiście w siedzibie Administratora.

5. Administrator udziela odpowiedzi na żądania Użytkownika bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

§7 Pliki cookies

1. www.emmacafe.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Zbierania ogólnych i anonimowych informacji o Użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.

Pliki cookies identyfikują Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność portalu, ułatwić użytkownikowi korzystanie z niego, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy EMMA MDT Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.

Użytkownik w każdym czasie może samodzielnie określić oraz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies na swoim urządzeniu- poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych. Może on określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez nie do urządzenia użytkownika. Ma on także możliwość usunięcia plików cookies w każdej chwili. Ograniczenie stosowania plików cookies może mieć wpływ na funkcjonalność portalu, w tym także sprawić, że niektóre opcje nie będą dostępne.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

Pliki cookie, które wykorzystujemy  

Zarządzaj ustawieniami plików cookie

Ustawienia plików cookie


Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050
Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

W każdej chwili możesz zmienić preferencje dotyczące plików cookie, klikając powyższy przycisk. Umożliwi to ponowne odwiedzenie banera zgody na pliki cookie i zmianę preferencji lub natychmiastowe wycofanie zgody.
Oprócz tego różne przeglądarki zapewniają różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookie. Poniżej wymieniono łącza do dokumentów pomocniczych dotyczących zarządzania i usuwania plików cookie z głównych przeglądarek internetowych.


Jeśli używasz innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty pomocy technicznej swojej przeglądarki.

§8 Prawo do zmiany polityki

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.